GIMNAZJUM

Pomoc psychologiczno-pedagogiczna w szkole

POMOC

POMOC PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNA UDZIELANA UCZNIOM

SZKOŁY PODSTAWOWEJ IM. ADAMA MICKIEWICZA W KŁODAWIE

W ROKU SZKOLNYM


 

Opieką psychologiczno-pedagogiczną w szkole objęci są wszyscy uczniowie, ze szczególnym uwzględnieniem posiadających opinię i orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wydane przez Poradnie Psychologiczno- Pedagogiczne.

      Pomoc psychologiczno-pedagogiczna udzielana uczniom polega w szczególności na:

  •       rozpoznawaniu i zaspokajaniu indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych ucznia;
  •   rozpoznawaniu indywidualnych możliwości psychofizycznych ucznia i czynników środowiskowych wpływających na jego funkcjonowanie w szkole;
  •    pieraniu  rodziców  i nauczycieli  w rozwiązywaniu  problemów  wychowawczych  i dydaktycznych;

 

 

Pomocy psychologiczno-pedagogicznej w szkole udzielają uczniom:

  •       nauczyciele;
  •       wychowawcy;
  •     specjaliści  w szczególności psycholodzy, pedagodzy, logopedzi, doradcy zawodowi i terapeuci pedagogiczni;

W szkole pomoc psychologiczno-pedagogiczna jest udzielana w trakcie bieżącej pracy z uczniem  oraz poprzez zintegrowane działania nauczycieli i specjalistów, a także w formie:

zajęć rewalidacyjnych organizowanych dla uczniów posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, wydane ze względu na niepełnosprawność w celu usprawniania zaburzonych funkcji rozwojowych i intelektualnych; 

zajęć rozwijających uzdolnienia, organizowanych dla uczniów szczególnie uzdolnionych w celu rozwijania ich zainteresowań i uzdolnień;

zajęć dydaktyczno-wyrównawczych organizowanych dla uczniów, mających trudności w nauce, a w szczególności w spełnianiu wymagań edukacyjnych.Celem jest pomoc w opanowaniu i utrwalaniu wiadomości przewidzianych w podstawie programowej;

zajęć  specjalistycznych: 

- korekcyjno-kompensacyjnych organizowanych dla uczniów, u których nieprawidłowości rozwojowe utrudniają opanowanie określonych umiejętności. Celem jest korygowanie i kompensowanie zaburzeń psychoruchowych

- logopedycznych organizowanych dla dzieci z zaburzeniami mowy, które powodują zakłócenia komunikacji językowej oraz utrudniają naukę. Terapia  ma na celu usprawnienie funkcji komunikacyjnej poprzez stopniowe korygowanie zakłóceń występujących podczas porozumiewania się

- rozwijających  kompetencje  emocjonalno - społeczne oraz innych zajęć o charakterze terapeutycznym organizowanych dla uczniów przejawiających trudności w funkcjonowaniu społecznym. Mają na celu kształtowanie i rozwijanie kompetencji emocjonalnych i społecznych, czyli umiejętność rozpoznawania i panowania nad swoimi emocjami, odczytywania emocji innych i adekwatne o zachowania się w danej sytuacji społecznej

          zajęć  związanych  z wyborem  kierunku  kształcenia  i zawodu organizowanych dla wszystkich uczniów na wszystkich poziomach kształcenia. Celem zajęć jest wspomaganie uczniów w podejmowaniu decyzji edukacyjnych i zawodowych, przygotowanie uczniów do odpowiedzialnego planowania kariery;

            indywidualnego nauczania organizowanego dla dzieci i młodzieży, których stan zdrowia uniemożliwia lub znacznie utrudnia uczęszczanie do szkoły.  Ma na celu ułatwienie dziecku opanowania podstawy programowej dla danego etapu nauk

         zindywidualizowanej ścieżki kształcenia, która organizowana jest dla uczniów, którzy mogą uczęszczać do szkoły, ale ze względu na trudności w funkcjonowaniu wynikające w szczególności ze stanu zdrowia nie mogą realizować wszystkich zajęć edukacyjnych wspólnie z oddziałem szkolnym i wymagają dostosowania organizacji i procesu nauczania do ich specjalnych potrzeb edukacyjnych;

  •        porad i konsultacji;  
  •       warsztatów.

 

 

 

Korzystanie  z pomocy  psychologiczno-pedagogicznej  w szkole  jest  dobrowolne i nieodpłatne. Prosimy Państwa o ścisłą współpracę, ponieważ podstawą skuteczności udzielanej przez nas pomocy uczniowi jest współpraca z rodzicami.

 

 

 

rok szkolny 2023/2024